Biroul Agricol

Documente care se obtin de la Biroul Agricol:

- adeverinte necesare pentru eliberarea actului de identitate sau a vizei de resedinta;

- adeverinta necesara pentru obtinerea subventiei APIA;

- adeverinta necesara pentru obtinerea subventiei la motorina;

- certificatele de nomenclatura stradala pentru notarea in Cartea Funciara a adreselor administrative;

- adeverinte privind situatia patrimoniului familiei necesare pentru obtinerea de: ajutor de incalzire, ajutor social, burse elevi etc.;

- extras din Registrul Agricol;

- copii certificate din Registrul Agricol actual sau din arhiva institutiei.

- alte tipuri de documente care se fundamenteaza pe Registrul Agricol.

Avand in vedere multitudinea de documente care se bazeaza pe inscrierile din Registrul Agricol, va aducem la cunostinta anumite prevederi legale referitoare la obligatiile care revin cetatenilor referitor la acesta. Astfel conform Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 "Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume:

   a) capul gospodariei si membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societatii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren in proprietate/folosinta;

   b) terenurile pe care le detin in proprietate sau folosinta, pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii. Pentru terenurile inscrise in cartea funciara se va mentiona numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, dupa caz;

     b)terenurile pe care le detin in proprietate sau in folosinta pe categorii de folosinta si pe destinatie a terenului, intravilan/extravilan, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii;

     c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine si altele ce fac obiectul inregistrarii in registrul agricol;

  "c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol;

     d)cladirile existente la inceputul anului pe raza localitatii

   e) mijloacele de transport cu tractiune animala;

  f) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura si silvicultura;

   g)orice alte echipamente, utilaje si instalatii/agregate pentru agricultura si silvicultura.

     “(2) Fiecare imobil situat in intravilanul localitatilor se identifica, potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individualizata prin denumirea strazii si numarul administrativ, atribuite de catre autoritatile administratiei publice locale si, dupa caz, dupa numarul cadastral.". 

"Art. 11. - (1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

   a)intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;

   b)intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
   c)persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari."

Art. 20. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei, in cazul persoanelor juridice, urmatoarele fapte:

   a)refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor imputernicite de acesta documentele si a evidentele necesare in vederea verificarii realitatii datelor;
   b)refuzul privind asigurarea accesului persoanelor imputernicite de catre primar de a constata la fata locului situatia reala, in vederea verificarii concordantei dintre aceasta si datele din registrul agricol;
   c)nedeclararea, la termenele si in forma stabilite de prezenta ordonanta sau de normele tehnice prevazute la art. 7 alin. (3), dupa caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;
   d)refuzul de a prezenta primarului informatiile, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1).